NOTA č. 1
prosinec 1991

NOTA č. 2
únor 1992

NOTA č. 3
březen 1992

NOTA č. 4
duben 1992

NOTA č. 5
květen 1992

NOTA č. 6
červen 1992

NOTA č. 7
červenec 1992

NOTA č. 8
srpen 1992

NOTA č. 9
září 1992

NOTA č. 10
říjen 1992

NOTA č. 11
listopad 1992

zpět na úvodní stránku

 ČÍSLO  11   ROČNÍK  1992

 

Časopis členů a přátel Sonaglia

 

Šéfredaktor: Petr Bernat (pb)

Redakční rada: Eliška Juláková (ej), Jana Koutecká (jk), Eva Kvěchová  (ek),

Přispěvatelé:  Hanka Virglerová (hv), Karel Virgler (kv)

Technická spolupráce, grafická úprava a cenzura: Honza Dolejší (hd)

Tisk: Olda Adámek (oa)

Redakce: vynecháno

 

Tak tu máme listopad a s ním už 11 číslo našeho časopisu. A nyní již čtěte.

Blíží se vánoce a s nimi řada akcí. Údaje nám známé do uzávěrky nyní  předkládáme. Použili jsme dopis od (hv).

Koncert 21.12. s "Kopřivkou" nezařizuje p. Maršálek sám, ale je to akce  gymnázia Jana Nerudy na Malé Straně, čili i p. Maršálek musí počkat na oficiální dohodu, aby mohl domluvit konkrétní věci. Zatím je jisté, že původně plánovaný koncert 17.12. u Ludmily nebude a koncert 21.12. bude.

Zde byla část textu škrtnuta.

S půlnoční "Rybovkou" počítá p.Maršálek u sv. Ludmily, ale také ještě není domluveno.

Určitě jste si někdy kladli otázku, čí že to skladby vlastně zpíváte. Kdo byli Palestrina, Gastoldi, Lasso, Gluck, Michna, Ryba a další. Odpovědí by Vám měl být náš seriál v dalších číslech Noty.

 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 - 1594)

Věnoval se chrámové hudbě už od dětství. Ve dvanácti letech se stal vokalistou římského chrámu Santa Maria Maggiore, v devatenácti varhaníkem a kapelníkem hlavního chrámu ve svém rodišti v Palestrině. Roku 1551 ho jmenoval Julius III. kapelníkem Cappella Giulia a 1555 jako přespočetného beze zkoušky povolal do Sixtinské kapely. Již po několika měsících byl Palestrina z tohoto místa propuštěn Pavlem IV., přijal kapelnictví v Lateráně, po pěti letech je však zaměnil za výhodnější u Santa Maria Maggiore. Opustiv (1565) také toto místo, vyučoval, řídil koncerty u kardinála d'Este aj. Teprve po velkých skladatelských úspěších byl jmenován papežským skladatelem, r.1571 znovu povolán, Piem V. v čelo Cappella Giulia a za Rehoře XIII. pověřen s An. Zoilem, členem Sixtinské kapely, oficiální revizí gregoriánského chorálu, jež byla však brzy zastavena. Napsal celkem asi 950 skladeb: 93 mší (39 čtyřhlasých, 28 pětihlasých, 21 šestihlasých a 5 osmihlasých), na 350 motetů (asi 40% pětihlasých, ostatní čtyřhlasé, osmihlasé až dvanáctihlasé), hymny (64), magnificat (35), lamentace (čtvery, celkem 42 skladeb), offertoria, litanie, žalmy, madrigaly. Byl významným představitelem katolické protireformace. V jeho chrámových skladbách byla dosaženo ideálu zpěvu a cappella. Sloh jeho vokální polyfonie se vyznačuje rovnoprávností a dokonalou zpěvností všech melodických linií. Životní úkol viděl ve službě církvi. Bezpečí víry oprošťuje jeho skladby od bojů a vášní. Nejdůležitější jsou mše. Z větší části se opírají o gregoriiánský chorál. Nejslavnější Missa papae Marcelli (1562 - 1563), z dalších např. Assumpta est Maria. O sacrum convivium, Iste confessor, Hodie Christus. Z ostatních skladeb vynikají motety ze Šalomounovy Písně písní, dvojsborové Stabat mater a improperie (výčitky Kristovy lidu) i lamentace Jeremiášovi. Palestrinovo umění vtisklo pečeť celé římské škole, jejíž počátky můžeme zjistit již dříve (Arcadelt, Festa ). Nám je znám hlavně skladbou O che splendor.

 

Orlando di Lasso

Prvého vzdělání nabyl v chrámovém sboru svého rodiště Monsu (dnešní  Belgie), již v dětských letech se octl na Sicílii a Miláně, působil pak v Neapoli, byl rok kapelníkem v Lateranu, krátce žil též v Antverpách. Odtud byl r. 1556 získán pro dvorní kapelu bavorského vévody Albrechta V. v Mnichově, stal se r. 1560 jejím kapelníkem a řídil ji do své smrti, zahrnován obdivem a štědrostí. Poslední léta mu ztrpčila těžká melancholie. Byla způsobena nadlidským vypětím duševních sil, jehož ovocem je přebohatý umělecký odkaz. Napsal kolem 2000 skladeb: přes 50 mší, na 1200 motetů (velkou většinou duchovních), asi 100 magnificat, žalmy, lamentace,  Pětisvazkové Patrocinium musices, jež vyšlo 1573 – 1576, obsahuje jenom malý výběr skladeb chrámových, šestisvazkové Magnum opus musicum (1604) 516 motetů. K tomu celé knihy francouzských chansonů, italských madrigalů a  villanell i německých písní. Lasso byl jedním z nejplodnějších skladatelů všech dob. Vyniká v motetu. Podklady čerpá z bible a liturgie, z antiky, humanistického básnictví a příležitostného veršování. Nejčastější obsazení je pětihlas a šestihlas. Přímo legendární úcty požívaly jeho Psalmi poenitentiales (Kajícné žalmy 1559 - 1560). Mešní skladbě se věnoval pouze z povinnosti. Na chorální melodii navazuje jenom šestkrát, ve všech ostatních případech jde o materiál písní, chansonů (nechybí L'homme armé), madrigalů, motetů i cizích skladeb mešních. Lassovo umění dokresluje pikantní vtip chansonů, milostné zpěvy madrigalů, dovádivý spád villanell a lyrika německých písní. Osobnost Lassova působila mocným příkladem,stal se  vrcholným představitelem německých stoupenců tzv. franko - flámské školy.

 

Překlady skladeb z repertoáru Sonaglia

Díky kladnému ohlasu na překlady z minulého čísla, hodláme postupně, pokud nám budou k disposici, zveřejňovat pravidelně další překlady skladeb z našeho repertoáru. Je totiž dobré vědět, o čem se zpívá. Dnes to bude Rorando.

 

Rorando coeli defluant

 

Rorando coeli defluant,                               Z nebe ať rosa napadá,

nubesque justum depluant.                         mrak na zem ať déšť sesílá.

Aperta terrae machina.                               Rádlo již zemi otvírá. 

Florem salutis germina.                              Květ spásy ať z ní vyrůstá.

Favete linquis singuli                                   Zachovejte každý zbožné ticho,

Dum non puelli Jesuli.                                 dokud kolébku pacholátka Jezulátka 

Cunas canentes ditimus,                            zpívajíce štědře neobdarujeme

et voce grata pandimus.                             a zpěvem díky nezvěstujeme.

Disrumpe sancta sol polum,                       Rozraž slunce oblohu pólů

algensque visita solum                               a mrazivé navštiv země

Iam celsa montium ruent                             a ledová pýcha pohoří se zřítí

et more cerae defluent.                               a jako vosk se rozpustí.

Aremus, aridos riga.                                    Obdělávejte půdu, ať je vyschlá země

zavlažena,

Luxata membra colliga.                               vykloubené údy ať jsou spojeny,

culpas relaxa supplicum.                             viny zbaveny trestu 

et pande lumen coelimus.                           a nebeské světlo se rozprostře.

 

Není na škodu si občas připomínat něco z teorie

                                                                                       

Zpráva pokladníka

Stav financí sdružení Sonaglio je 2 145,32 Kčs na kontě v KB a 1 614,90 Kčs v pokladně.

 

Soukromá bezplatná inzerce

Sháním pianino. Simona Horáková 

Koupím celé violoncello. Petr Lakosil.

Daruji bílomourovaté kotě staré tři měsíce, zvyklé na byt. podmínky. (pb)

Prodám vynecháno (pb)

Pro zájemce nabízím starší čísla Noty (č.1 - 10). (pb)

Sháním jednotlivé částky Sbírek zákonů, či celé ročníky, mimo r. 1985-89. (pb)

Sháním jednotlivé částky Sbírek zákonů, či celé ročníky mimo r.1985 -89.  (pb)

Pracovní seznam akcí k 11.11.92

po 16.11. 1700 - 1900 Hellichova - klavírní Kopřiva + Offertorium + Salve Regina

út 17.11. zrušená zkouška SNGs (zk SNGd) 

čt 19.11.

pá - ne 20. - 22.11. soustředění Všenory, začátek práce 1800,

odjezd vlakem v 1522 (nebo pěšky). V rámci soustředění přejetí Rybovky původně plánované na 10.11.

24.11. norm. zkouška v Sázavské s tím, že:

- KV možná přijde o několik minut později (mám zkoušku v Hlaholu)

- mohu někomu důvěryhodnému půjčit klíč a zájemci se naopak mohou sejít dřív k děleným zkouškám v obou místnostech - (v úterý nebudou v ZŠ žádné mé sbory kromě SNGs)

26.11. čt:

27. - 29.11. v Praze festival souborů staré hudby, jinak víc tč. nevím 

1.12. normální zkouška

3. 12. KV mimo Prahu, lze využít čas od (1630) 1700 – 2030 pro dělené zkoušky aj.

7.12. 1700 - l900 Rybovka aj, v Hellichově ul.

14.12. 1400 Palata - na Hřebenkách 5, Praha 5 vyst. pro slepce. 

spojení: z Dejvické bus 217, v Strahov. st. - přestup na 176

od býv. tanku 176, asi 3. stanice je "Hřebenka".

Po vystoupení odchod do gymnázia Hellichova, zde společná orchestrální  zkouška Kopřiva a Ryba (od 1800).

15.12. 1645 sraz před Národním muzeem, koncert l8°°

17.12. sraz 1545 před ÚKDŽ (nyní, aby se to nepletlo, Národním domem na

 Vinohradech, ve zkratce ND) koncert 1800.

SNGs pořadatelská služba, spoluúčinkování není, pod zorným úhlem  následující věty, vyloučeno.

Kopřivova mše ve sv.Ludmile původně plánovaná zrušena.

21.12. Koncert pro Malostranskou obec - aula gymn. Hellichova, 1800 Rybovka

sraz l700

22.12. zk SNGs zrušena, zřejmě zk SNGd

Jestliže vyjde jedna z níže uvedených akcí, označených "*)", pak zkouška 1830 u sv. Ignáce

24.12. půlnoční Rybovka sv.Ludmila - sraz 2345 

25.12. zpívání v Krčské nemocnici - sraz 900 Kačerov  + večer možná Kopřivka *)

26. - 28.12. zájezd zrušen - arcibiskubství odvolalo 

26.12. *) ráno v jednání Kopřiva v Praze

odpoledne v jednání Kopřiva v okolí Prahy

1.1.93 Rybovka v Husově sboru na Vinohradech - 1600 (pořádá ÚČPS)

1. 1. 93 nás zve Jitka Petrusová ke sv. Ignáci - Kopřiva - asi od 1730, zkouška

1600 (nebo 1030 bez zk.)

6.1.93 Rybovka sv.Mikuláš na Starom. nám. v:     (pořádá ÚČPS) 

*) Kopřivka u sv.Ignáce s Jitkou Petrusovou 1730 (zkouška 1600

10.1.93 Kopřivka v Praze (Strahov)

(kv)                

 

Informace organizačního vedení Sonaglia

1. Bohužel, zatím se nenašel nikdo, kdo by pravidelně nosil naše inzeráty ohledně reklamy v programech našich koncertů do redakce Anonce, Na poříčí 30, 110 00 Praha 1. Připomínáme, že sbíráme kupóny pro bezplatnou soukromou inzerci z inzertních novin.

2. Začíná se rýsovat výhodná spolupráce s OÚ v Praze 3. Jsou přislíbeny  peníze i prostory.

3. Opět došlo k upřesnění časů zkoušek smíšeného sboru. V úterý od 18.50 do 20.30 hod. a ve čtvrtek od 19.00 do 20.30 hod. Po skončení zkoušky uklízejí všichni místnost do původního stavu.

 

Společenská rubrika

Svátky

Opožděně blahopřejeme Martině Kvěchové, jelikož svůj svátek slaví na Martina 11.11.

5.12.         Jitka

12.12.      Simona

13.12.      Lucie

24.12.      Štědrý den. Eva

30.12.      David

 

Narozeniny

12. 12.            Honza Čapka

Simona Horáková

21.12.             Lucie Bernatová

Lucie Strnadová

 

Vše nejlepší přeje Sonaglio!

 

Opožděné blahopřání k sňatku Káči tč. Richterové, nyní Kotě.

 

Zajímavé informace

            V sobotu 12.12. se v pražské Sportovní hale koná Dvorana Folk & country. Lístek stojí sice 80,- Kč, pro členy FCT klubu 50,- Kč, ale bude to stát za to. Vřele doporučujeme.

            vyšla dlouho očekávaná poslední kniha trilogie J.R.R. Tolkiena Silmarillion. Skvělé čtení pro znalce Hobita a Pána prstenů; doporučení pro ty, co nečetli: začněte Hobitem!

            (oa) se distancuje od tisku Noty č. 10, neboť „takový běs by netiskl“.

 

            Děkujeme všem, kteří se jakkoli zúčastnili prací při vydávání našeho časopisu a současně žádáme o jakékoliv příspěvky (reportáže ze zajímavých akcí, informace o akcích, které se teprve uskuteční, materiály týkající se právě či v budoucnu zpívaných skladeb, překlady, kresby, vtipy, návrhy a postřehy, inzeráty, …). Časopis bude takový, jaký si jej sami vytvoříme.

 

            Uzávěrka tohoto čísla 11.11.1992.

            Náklad: 80 výtisků

 

Podívejte se na comix ze soustředění.

© Petr Bernat       bernat.petr@volny.cz